در نیمکره جنوبی زمین تقویم
این تقویم میلادی است

سال
ماه

نسخه انگلیسی