Secchi twenty-four Southern Hemisphere version

Secchi twenty-four are reversed in the Southern Hemisphere.
Note that this is a unique perspective on this website.

solar terms(southern Hemisphere version)
Longi-
tude
Usual
translation
Chinese
name
Japanese
name
Korean
name
Vietnamese
name
Date
135° start of spring 立春
lìchūn
立春
risshun
입춘 (立春)
ipchun
Lập xuân Aug 8
150° rain water 雨水
yǔshuǐ
雨水
usui
우수 (雨水)
usu
Vũ thủy Aug 23
165° awakening of insects 驚蟄 (惊蛰)
jīngzhé
啓蟄
keichitsu
경칩 (驚蟄)
gyeongchip
Kinh trập Sep 8
180° vernal equinox 春分
chūnfēn
春分
shunbun
춘분 (春分)
chunbun
Xuân phân Sep 23
195° clear and bright 清明
qīngmíng
清明
seimei
청명 (清明)
cheongmyeong
Thanh minh Oct 8
210° grain rain 穀雨 (谷雨)
gǔyǔ
穀雨
kokuu
곡우 (穀雨)
gogu
Cốc vũ Oct 23
225° start of summer 立夏
lìxià
立夏
rikka
입하 (立夏)
ipha
Lập hạ Nov 7
240° grain full 小滿 (小满)
xiǎomǎn
小満
shōman
소만 (小滿)
soman
Tiểu mãn Nov 22
255° grain in ear 芒種 (芒种)
mángzhòng
芒種
bōshu
망종 (芒種)
mangjong
Mang chủng Dec 7
270° summer solstice 夏至
xiàzhì
夏至
geshi
하지 (夏至)
haji
Hạ chí Dec 22
285° minor heat 小暑
xiǎoshǔ
小暑
shōsho
소서 (小暑)
soseo
Tiểu thử Jan 6
300° major heat 大暑
dàshǔ
大暑
taisho
대서 (大暑)
daeseo
Đại thử Jan 20
315° start of autumn 立秋
lìqiū
立秋
risshū
입추 (立秋)
ipchu
Lập thu Feb 4
330° limit of heat 處暑 (处暑)
chǔshǔ
処暑
shosho
처서 (處暑)
cheoseo
Xử thử Feb 19
345° white dew 白露
báilù
白露
hakuro
백로 (白露)
baekro
Bạch lộ Mar 6
autumnal equinox 秋分
qiūfēn
秋分
shūbun
추분 (秋分)
chubun
Thu phân Mar 21
15° cold dew 寒露
hánlù
寒露
kanro
한로 (寒露)
hanlo
Hàn lộ Apr 5
30° frost descent 霜降
shuāngjiàng
霜降
sōkō
상강 (霜降)
sanggang
Sương giáng Apr 20
45° start of winter 立冬
lìdōng
立冬
rittō
입동 (立冬)
ipdong
Lập đông May 6
60° minor snow 小雪
xiǎoxuě
小雪
shōsetsu
소설 (小雪)
soseol
Tiểu tuyết May 21
75° major snow 大雪
dàxuě
大雪
taisetsu
대설 (大雪)
daeseol
Đại tuyết Jun 6
90° winter solstice 冬至
dōngzhì
冬至
tōji
동지 (冬至)
dongji
Đông chí Jun 21
105° minor cold 小寒
xiǎohán
小寒
shōkan
소한 (小寒)
sohan
Tiểu hàn Jul 7
120° major cold 大寒
dàhán
大寒
daikan
대한 (大寒)
daehan
Đại hàn Jul 23

southern Hemisphere calendar

English Version
Chinese Version
Japanese Version
Russian Version
Spanish Version
Arabic Version
Afrikaans version
Portuguese version